ВАНРЕДНA СЕДНИЦA ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЈАБЛАНИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

По налогу Републичког штаба за ванредне ситуације, који је 7. маја 2019. године одржао ванредну седницу на којој је разматрао хидрометеоролошку ситуацију и спремност надлежних органа и служби за деловање у поплавама и донео одређене закључке, а у циљу благовремених припрема и предузимања превентивних и оперативних мера којима се спречавају или ублажавају последице по живот и здравље људи и материјална добра, дана 13.05.2019. године са почетком у 08:00 часова, у сали Јабланичког управног округа, одржана је заједничка ванредна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јабланичког округа и седница градског штаба града Лесковца, због хитности предузимања преветивних и оперативних мера. На седници је присуствовало свих 11 чланова окружног штаба, колико је било позвано, јер је седница планирана у скраћеном сазиву. Поред чланова окружног штаба за ванредне ситуације седници су присуствовали и чланови градског штаба за ванредне ситуације, као и представници субјеката за заштиту и спасавање који располажу људством и механизацијом и који би били ангажовани у случају поплава.

Седницом је руководио Милош Ћирић, командант штаба за ванредне ситуације за Јабланички управни округ.

З А К Љ У Ч Ц И

са ванредне седнице Окружног штаба за ванредне ситуације

одржане 13.05.2019. године

На основу члана 17. ставa 3 Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010 и 92/2011), а у циљу благовремених припрема и предузимања превентивних и оперативних мера одбране од поплава којима се спречавају или ублажавају последице по живот и здравље људи и материјална добра, Штаб за ванредне ситуације Јабланичког управног округа на седници одржаној дана 13.05.2019. године доноси следеће Закључке:

  1. Обавезују се сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на нивоу Јабланичког управног округа да подигну степен мобилности снага и средстава којима располажу ради правовременог учешћа у одбрани од поплава.
  1. По потреби активирати стручно-оперативне тимове за одбрану од поплава ради извиђања терена и праћења водостаја на рекама и потоцима 1. и 2. реда.
  1. Обавезује се стручне служба за заштиту и спасавање града Лесковац и општина Јабланичког округа да телефонским путем обавесте председнике месних заједница и поверенике у МЗ које су раније биле угрожене од поплава о хидрометеоролошкој ситуацији и могућношћу избијања поплава ради укњучивања становништва на одбрани од поплава.

Командант штаба

за ванредне ситуације

за Јабланички управни округ

Милош Ћирић