VANREDNA SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE JABLANIČKOG UPRAVNOG OKRUGA

Po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije, koji je 7. maja 2019. godine održao vanrednu sednicu na kojoj je razmatrao hidrometeorološku situaciju i spremnost nadležnih organa i službi za delovanje u poplavama i doneo određene zaključke, a u cilju blagovremenih priprema i preduzimanja preventivnih i operativnih mera kojima se sprečavaju ili ublažavaju posledice po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, dana 13.05.2019. godine sa početkom u 08:00 časova, u sali Jablaničkog upravnog okruga, održana je zajednička vanredna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Jablaničkog okruga i sednica gradskog štaba grada Leskovca, zbog hitnosti preduzimanja prevetivnih i operativnih mera. Na sednici je prisustvovalo svih 11 članova okružnog štaba, koliko je bilo pozvano, jer je sednica planirana u skraćenom sazivu. Pored članova okružnog štaba za vanredne situacije sednici su prisustvovali i članovi gradskog štaba za vanredne situacije, kao i predstavnici subjekata za zaštitu i spasavanje koji raspolažu ljudstvom i mehanizacijom i koji bi bili angažovani u slučaju poplava.

Sednicom je rukovodio Miloš Ćirić, komandant štaba za vanredne situacije za Jablanički upravni okrug.

Z A K Lj U Č C I
sa vanredne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije
održane 13.05.2019. godine

Na osnovu člana 17. stava 3 Uredbe o sastavu i načinu rada štaba za vanredne situacije (“Sl. glasnik RS” br. 98/2010 i 92/2011), a u cilju blagovremenih priprema i preduzimanja preventivnih i operativnih mera odbrane od poplava kojima se sprečavaju ili ublažavaju posledice po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, Štab za vanredne situacije Jablaničkog upravnog okruga na sednici održanoj dana 13.05.2019. godine donosi sledeće Zaključke:

  1. Obavezuju se svi subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na nivou Jablaničkog upravnog okruga da podignu stepen mobilnosti snaga i sredstava kojima raspolažu radi pravovremenog učešća u odbrani od poplava.
  2. Po potrebi aktivirati stručno-operativne timove za odbranu od poplava radi izviđanja terena i praćenja vodostaja na rekama i potocima 1. i 2. reda.
  3. Obavezuje se stručne služba za zaštitu i spasavanje grada Leskovac i opština Jablaničkog okruga da telefonskim putem obaveste predsednike mesnih zajednica i poverenike u MZ koje su ranije bile ugrožene od poplava o hidrometeorološkoj situaciji i mogućnošću izbijanja poplava radi uknjučivanja stanovništva na odbrani od poplava.

Komandant štaba
za vanredne situacije
za Jablanički upravni okrug
Miloš Ćirić